Innovatsiooniklaster

MTÜ Liivimaa Lihaveis innovatsiooniklaster 2017-2021

Innovaatilised lahendused rohumaa veisekasvatuse keskkondliku ja majandusliku jätkusuutlikuse tagamiseks.

Liivimaa Lihaveise eesmärgiks on koostöös teadusasutustega leida viise ja võimalusi mahe rohumaaveise ja -lambaliha tootmise jätkusuutlikuse ja efektiivsuse tõstmiseks.

 

Kuula PODCASTE!

MULLAVILJAKUS JA TÄHTSUS, intervjuu NEIL`ga

Innovatsioonitegevused

1. Kõrge lihasesisese rasvasusega mahe lihaveiste nuumamiseks sobiliku kõrgväärtusliku rohusaagiga kontsept-püsirohumaa loomine.
Lähtudes kohalikest tingimustest töötatakse välja kõrge toiteväärtuse, produktiivsuse, fütomassi ja tasakaalustatud mineraalelementide jaotusega kontsept-püsirohumaa (seemnesegud ja rajamise/hooldamise metoodika), mille rohutaimede botaaniline koosseis on sobilik tootmistsükli viimases faasis kõrge lihasesisese rasvasusega veiste nuumamiseks.

Teostatud uuringud ja materjalid:
Kontsept – rohumaa seemnesegude väljatöötamine
Kontsept – rohumaa rajamise metoodika väljatöötamine põldkatse teel
HSG püsirohumaa kontsepti täiustamine, rajatud rohumaade kvantitatiivne ja kvalitatiivne saagise määramine

2. Sertifitseeritud uuringutele viitava turundusmärgiga veiselihatoodete välja arendamine.
Mahe rohumaaveiseliha biokeemilise ja füsioloogilise mõju hindamine laboratoorsete ning kliiniliste uuringutega, mille põhjal töötatakse välja teaduspõhise turundusmärgiga tooted.

Teostatud uuringud ja materjalid:
Teaduslikult tervislik veiseliha

3. Mahe rohumaaveise ja -lambaliha tootmise majandusliku efektiivsuse ja jätkusuutlikuse suurendamine läbi teaduslikult täiustatud tavade ja protsesside.
Mahe rohumaaveiste ja -lammaste erinevate kasvatustingimuste ja praktikate uuring. Uuringuandmete põhjal juhendmaterjali välja töötamine tootjate majandustegevuse tulemuslikkuse parandamiseks, rohumaade kasutamise efektiivsuse/rentaabluse suurendamiseks ja rohumaa veise- ja lambaliha süsiniku jalajälje vähendamiseks.

Teostatud uuringud ja materjalid:
Elluviidud innovatsioonitegevused – vahearuanne
Rotatsioonkarjatamine Eestis
Kommentaar talviste veeproovide tulemuste juurde

4. Eesti kliimatingimustesse sobiliku lihaveiste adaptive multi-paddock grazing metoodika välja töötamine püsirohumaade tootlikkuse ja loodusliku mitmekesisuse suurendamiseks.
Eesti tingimustes lihaveiste kasvatamiseks kõige sobivamate adaptive multi-paddock grazing (AMPG) karjatamise süsteemide analüüs. Kliimamuutustele vastupidava AMPG karjatamise metoodika loomine ning selle karjatamisviisi mõju hindamine karjamaade saagikusele ja liigilisele mitmekesisusele. Juhiste koostamine loodava AMPG karjatamissüsteemi kontseptsiooni rakendamiseks.

Teostatud uuringud ja materjalid:
Eesti kliimatingimusse sobiliku adaptive multi-paddock grazing (e-AMPG) karjatamisviisi kotseptsioon
Eesti kliimatingimustesse sobiliku karjatamissüsteemi kontsepti täiustamine katsete teel ning juhiste koostamine
Eestis uudse AMPG karjatamissüsteemi konsepti täiustamine põldkatsete teel

5. Bioloogiliste ja tehniliste lahenduste välja töötamine vereimejate putukate arvukuse vähendamiseks karjatatavate loomade ümbruses.
Vereimejate putukate liigilise koosseisu ja arvukussuhete uuringud. Bioloogiliste ja tehniliste tõrjevahendite väljatöötamine ning katsetamine.

Teostatud uuringud ja materjalid:
Hinnata karjatuskorra mõju hematofaagsete kahetiivaliste putukate (Diptera: Insecta) esinemissagedusele
Kevadised vereimejad putukad (täiendatud)
Sügisesed vereimejad putukad (täiendatud)